Професійно-правова культура юриста

Правова культура — невід’ємна частина загальної культури народу, базується на її початках, є віддзеркаленням рівня її розвитку, менталітету народу. Формування правової культури не є відособлений процес від розвитку інших видів культури — політичною, моральною, естетичною, Це комплексна проблема. Їх об’єднує спільність завдання — створення морально-правового клімату в суспільстві, який гарантує реальну свободу поведінки особи і з’єднанні з відповідальністю перед суспільством, забезпечує її права, соціальну захищеність, пошану її гідності, тобто ставить людину в центр економічних, соціальних, політичних, культурних процесів

Правова культура особи припускає:

1.наявність правових знань, юридичний інформації. Інформованість була і обстается одним з основоположних каналів формування юридично зрілої особи (інтелектуальний зріз);

2.перетворення накопиченої інформації і правових знань на правові переконання, звички правомірною поведінки (емоційно-психологічний зріз);

3.готовність діяти, керуючись правовими знаннями і переконаннями, тобто поступати правомірно — відповідно до закону: використовувати свої права, виконувати обов’язки, дотримувати заборони, а також уміти відстоювати свої вдачі у разі їх порушення (поведінковий зріз).

Правова культура особи характеризує рівень правової соціалізації члена суспільства, ступінь засвоєння і використання їм правових початків державною і соціальному життя, Конституції і інших законів. Правова культура особи означає не тільки знання і розуміння права, але і правові думки і німий як про соціальну цінність, а головне — активну роботу по його здійсненню, по зміцненню законності і правопорядку.

Іншими словами, правова культура особи — це позитивна правова свідомість у дії. Перетворення особою своїх здібностей і соціальних якостей на основі правового досвіду – її важлива складова частина.

Види правової культури, Залежно від носія правової культури розрізняють:

Види правової культури 1

Правова культура суспільства — частина загальної культури, що є системою цінностей, накопичених людством в області права і що відносяться до правової реальності даного суспільства: рівню правосвідомості, режиму законності і правопорядку, стани законодавства, юридичної практики і ін.

12 стр., 5532 слов

Культура України

... мистецька культура, а й політична, правова, кульутра матеріального виробництва, наукова і т.д. Ми ж розглянемо розвиток культури українців як правової культури, політичної, релігійної, культури ... правової культури, або в крайньому випадку -- і української) зараз працюють як чатисни та статті законів України. Хіба це не приклад трансформації та удосконалення звичаєвого права до розвиненої правової ...

Правова культура в кожен даний момент «присутня» в кожній даній точці правової реальності, не співпаде з нею повністю, але існує в ній як складова частина, яка здатна виступати у вигляді характеристики рівня розвитку цієї реальності.

Культура суспільства є результатом соціально-правової активності окремих осіб, колективів і інших суб’єктів має рацію. Вона виступає відправним моментом, базою для такого роду активності і в цілому для правової культури особи.

Правова культура особи — це обумовлені правовою культурою суспільства ступінь і характер прогресивно — правового розвитку особи, що забезпечують її правомірну діяльність

Складові правової культури особи, Правову культуру особи складають

1.правосвідомість і правове мислення;

2.правомірна поведінка;

3.результати правомірної поведінки і правового мислення.

Правова культура особи (загальна і спеціальна — професійна) сприяє виробленню культурного стилю правомірної поведінки, який формується залежно від:

1.ступені засвоєння і прояву цінностей правової культури суспільства;

2.специфіки професійної діяльності;

3.індивідуальній неповторності творчості кожної особи.

Культурний стиль правомірної поведінки характеризується постійністю дотримання принципів в правомірній поведінці, специфікою вирішення життєвих проблем, що виражається в особливостях вибору варіанту правомірної поведінки в межах, які визначені нормами має рацію.

Професійна правова культура — одна з форм культури, властива спільності людей, яка професійно займається юридичною діяльністю, що вимагає спеціальної освіти і практичної підготовки.

Професійній правовій культурі властивий вищий ступінь знання і розуміння правових явищ у відповідних областях професійної діяльності. Разом з тим, кожна юридична професія має свою специфіку, що обумовлює особливості правової культури різних її представників (суддів, прокурорських працівників, співробітників органів внутрішніх справ, юрисконсультів, адвокатів і т.д.).

Причому, рівень професійної культури, наприклад, співробітників міліції різний. Відмінності спостерігаються в правовій культурі рядового і начальницького складу, офіцерів різних підрозділів міліції: кримінальної, суспільної безпеки, транспортної, державної автомобільної інспекції, охорони, спеціальної міліції. Професійна культура працівників автомобільної інспекції відрізняється від аналогічної культури співробітників підрозділу кримінальної міліції і т.д. Має місце загальна закономірність: рівень професійної культури співробітників міліції, як правило, тим вище, чим ближче вони знаходяться до діяльності, здійснюваної у сфері права.

Головне в професійній правовій культурі — високе місце має рацію, його верховенство і відповідне цьому положення справ в правовому полі держави: підготовка юридичних кадрів, роль юридичних служб у всіх сферах суспільного і державного життя, положення суду, адвокатури, прокуратури, нотаріату, міліції; розвиненість наукових юридичних установ, ефективність роботи юридичних професійних громадських організацій і т.д.

9 стр., 4170 слов

Культура первісного суспільства — Культура — и — ...

... і мистецтво. В історії культури первісного суспільства можна виділити три періоди за назвою відповідних епох, доповнюючи їх археологічною хронологією. Першим періодом буде культура ранньопервісної або ранньородової ... людини і формування її сучасного фізичного типу. За палеоліту склалися основи первісного суспільства. На початку верхнього палеоліту (35-10 тисяч років тому) з'явилась розумна людина. ...

Виділяючи три види правової культури, слід пам’ятати, що в реальному житті вони тісно взаємозв’язані: правова культура, як соціальне явище, єдина; правова культура суспільства не існує поза правовою культурою його членів (особи, групи); вона є умовою, формою і результатом культурно-правової діяльності громадян і їх професійних груп.

Культура юриста як фахівця неотделима від правової культури суспільства. Рівень правової культури суспільства істотно залежить від професійної культури юриста. З іншого боку, від професійного рівня юриста залежить стан правової культури суспільства і громадянина.

Рівень правової культури професійної групи визначається ступенем розвиненості культури кожного з його членів, тобто ступенем загальної освіти, рівнем його кваліфікації. Юрист на своєму робочому місці повинен відповідати своїй професії і відповідно укріплювати свій престиж і престиж співтовариства юристів.