Професійна культура соціального педагога і шляхи її формування

МІНІСТЕРСТВООСВІТИ УКРАЇНИ, УСТАНОВАОСВІТИ, В«БІЛОРУСЬКИЙДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ, УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІМАКСИМА ТАНКА В»

ФАКУЛЬТЕТСОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, КАФЕДРАСОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ

301 ГРУПА

ВінницькаОлександра В’ячеславівна, ПРОФЕСІЙНАКУЛЬТУРА СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ, Курсоваробота, НАУКОВИЙКЕРІВНИК:, Кандидатпедагогічнихнаук,Доцент кафедри

соціальноїпедагогіки

Прокоп’єваЗ.І.

Мінськ 2006

Зміст:

Введення .. 4

Глава I. Структура професійної культури соціальногопедагога .. 9

1. Особистий соціально-педагогічний досвід соціальногопедагога як внутрішня складова педагогічної культури .. 9

1.1. Професійноважливі якості соціального педагога. 10

2. Індивідуальний стиль педагогічної діяльності якзовнішня сторона соціально-педагогічної культурифахівця. 15

3. Етичний і професійний кодекс соціальногопедагога. 16

Глава II. Професійне становлення соціального педагога .. 19

1. Розвиток професійної культури соціального педагога в процесі практичної роботи і самоосвіти. 19

1.1. Безперервнеосвіту соціального педагога. 20

2. Професійне становлення соціального педагога та йогоетапи .. 23

3. Основні значущі чинники і умови розвиткупрофесійної культури соціального педагога. 25

3.1 Альтруїзм-один зпровідних чинників розвитку професійної культури соціального педагога. 25

3.2. Наданнясамостійності і творчості в роботі соціального педагога як умоварозвитку професіоналізму. 26

3.3. Розвитокпрофесійної самосвідомості — умова підвищення якості підготовкифахівців соціальної роботи. 28

3.4.Системно-синергетична концепція педагогіки як один з підходів до процесуформування професійної культури соціального педагога. 30

4. Визначення готовності студентів досоціально-педагогічної діяльності по методиці В. А. Сластенина. 34

Висновок .. 38

Додаток .. 42

Список літератури … 45

Введення

Досягнення та підтримання належного рівняпрофесійної культури практикуючого соціального педагога вимагає від нього,перш за все, самоосвіти і цілеспрямованості роботи посамовдосконалення, систематизації як одержуваних нових теоретичних іпрактичних професійних знань, так і придбаного власного досвіду,совершенствующего володіння соціально-педагогічними методиками, що дозволяєбільш глибоко усвідомити їх технологічність і специфіку системи загальних технологій,яка включає в себе здійснення діагностики, профілактики, адаптації,реабілітації, корекції, соціальної терапії, соціальної експертизи, проявлятиїх у повсякденному житті і практичній діяльності. Даний фактсвідчить про те, що рівень звань і вмінь характеризує всього лишекомпетентність людини у відповідній області.

4 стр., 1799 слов

Знахідки білозерської культури та її характеристика

... П. Ванчуговим. 1.Знахідки білозерської культури та її характеристика. Завершальною археологічною культурою доби бронзи в степовій смузі Причорномор’я була білозерська, яка з одного боку ... оранки землі, знищення рослинності[ 7]. Представники Білозерської культури переформували господарський комплекс. Але базовою соціально-економічною структу-рою суспільства, найвірогідніше, залишалась велика сім’я, ...

Внутрішня культура соціального педагога — це той стрижень, таоснова, яка багато в чому визначає його поведінку в різних життєвихситуаціях, професійної діяльності В»Отже, йдеться не тількипро рівень знань і умінь людини в галузі педагогіки, але й про сформованихособистісних установках, ідеалах, потребах і мотивах, що визначають сферу іумови їх повсякденного прояви. Викладене дозволяє виділити основнікомпоненти внутрішньої культури фахівця соціальної сфери:

  • а) особистість фахівця (внутрішнє своєрідність)з його індивідуально-психологічними та соціально-педагогічнимидостоїнствами і недоліками — індивідуально-особистісний рівень;
  • б) обсяг і ступінь засвоєння фахівцемнакопиченого у професійній діяльності педагогічного досвіду, цю частинувнутрішньої складової називають теоретичним (світоглядним) рівнемпедагогічної культури.

Він визначає раціональний рівень (компонент) іпоказує, які психолого-педагогічні знання і як засвоєні фахівцем,в якій мірі вони можуть бути ним використані у професійній діяльності;

  • в) сформоване чуттєве ставлення уфахівця до об’єкта, соціальній роботі, її результатами, ісамовдосконалення в педагогічній області. Дана частина внутрен-нійскладової називається почуттєвим (емоційним) рівнем педагогічноїкультури, її емоційним компонентом. Даний компонент формується ізміцнюється в процесі оволодіння досвідом соціально-педагогічної діяльності.Він включає в себе: випробовувані фахівцем почуття (симпатії чи антипатії,поваги, байдужості або зневаги і пр.) до об’єкта соціальної роботи,самої діяльності;
  • його переживання в процесі діяльності, а також в оцінцідосягаються результатів;
  • розвиток потреби у пізнанні та оволодінні новимдосвідом соціальної роботи-Чуттєвий рівень часто визначає внутрішнєвідношення фахівця до педагогічної діяльності, потреба в педагогічномусамовдосконаленні. Він багато в чому характеризує його внутрішню моральнукультуру.

Раціональний та емоційний компонентипедагогічної культури фахівця реалізуються самою особистістю, через їївольовий компонент. Він характеризується сформованими морально-вольовимиякостями фахівця визначальними його здатність реалізувати свій особистийсоціально-педагогічний досвід у професійній діяльності.

Зовнішня складова педагогічної культури фахівця — це те, що знаходитьповсякденне прояв в його від носінні до об’єкта, соціальній роботі,соціально-педагогічної діяльності, їх результатами. Вона включає:

  • а) зовнішні достоїнства і недоліки фахівцяяк людини (зовнішній вигляд, звички, манери та інше) — особистісний рівеньпрояви педагогічної культури. Він характеризує педагогічну сторонуособистості як фахівця;
  • б) власне проявлювані педагогічні аспектидіяльності фахівця в процесі соціальної роботи (поведінка, дії,вчинки, що надають педагогічний вплив на об’єкт) фахівця -поведінковий рівень педагогічної культури.

Даний рівень характеризує повсякденнепедагогічне прояв фахівця в спілкуванні з людьми, клієнтами;

10 стр., 4899 слов

Методика вивчення художньої культури (народного живопису) рідного ...

... глибше вивчати художню культуру рідного краю як загалом,так і живопис окремо в контексті всієї культури загалом. 1.2 Народний ... особливостями традиційно-побутової матеріальної і духовної культури, мови його населення. Виразно специфічними є і сучасні ... за діалектними ознаками мовознавці визначають умовною лінією Володимир-Волинський -- на південь від Луцька -- Здолбунів -- Житомир -- Фастів-Васильків ...

  • в) прояв рівня володіння педагогічнимитехнологіями, методами та методиками, засобами та прийомами -практико-педагогічний рівень спеціаліста як педагога. Він показує ступіньволодіння фахівцем реальним педагогічним досвідом, мистецтвомпедагогічної діяльності, його педагогічні можливості в роботі зклієнтом, а також результативність його професійної діяльності;

— г) відношення фахівця до об’єкта соціальноїроботи — рівень зовнішнього відношення. Фахівець може вміти ефективновиконувати ту чи іншу соціальну роботу, ефективно реалізовувати їїпедагогічні аспекти, але ставлення до неї та її результативність часто залежатьвід його особистісної позиції. Зовнішнє відношення показує увагу фахівцядо людини — об’єкту його соціальної роботи, — особливості взаємодії зіншими людьми, зацікавленість або байдужість до результатів своєїдіяльності. Воно виступає важливою характеристикою прояву педагогічноїкультури фахівця. Як показує практика, зовнішнє відношення фахівця підчому є проявом його чуттєвого (емоційного)рівня — внутрішньої педагогічної культури.

В умовах зростання економічної зумовленостівзаємин людей у ​​професійній сфері проблема ставлення до об’єкта,самої соціальної роботи та її результативності стає особливо актуальною.Соціальна робота є сферою переважно не комерційною, а державноїта волонтерської діяльності. Даний факт свідчить про те, що в новихумовах моральна позиція особистості соціального працівника набуваєособливе значення як показник його професійної та педагогічної культури.

За своєю суттю внутрішня педагогічна культурафахівця — це накопичений їм соціально-педагогічний досвід як складовачастину соціальної роботи та емоційно-чуттєве ставлення до неї; зовнішнякультура — індивідуальний стиль професійної діяльності цього жфахівця, що включає соціальн…