Путь абая сочинение на казахском языке

Эссе

?лы Абай есімі барлы?ымыз?а жа?сы таныс. ?дебиет – Абай, Абай – ?дебиет.. ??дды бір егіз ?озыдай. Екеуін бірін – бірісіз елестете алмайсы?.

Абай — ?лтты? ?дебиетімізді? классигі. Осыншама «?лмейт??ын артына с?з ?алдыр?ан» Абайды? рухын ?лді деуге бола ма ойла?даршы»! Абай ?о?амымызды? ?лы т?л?асы десек ?ателеспейміз.

Мен жазбаймын ?ле?ді ермек ?шін,

Жо?-барды, ертегіні термек ?шін.

К?кірегі сезімді, тілі орамды,

Жаздым ?лгі жастар?а бермек ?шін, -деп ?лы атамыз Абай ??нанбаев жырла?андай, д?ние есігін аш?ан ?рбір жан Абай ?ле? –жырларын бойына сі?іріп ?сетінін еш?ашан жасыра алмаймыз. Жа?сы с?зді жанына азы? еткен ?рб?р ?аза? хал?ы Абай ?ле?деріні? ж?йелі с?здеріне то?тап орнын тап?ан екі ауыз с?зін ер ??нымен те? к?рді. ?лы дананы? ?ай шы?армасын алса?та, рухани д?ниесіне тере? бойлап, оны? ?лылы?ыны? ты? ?ырларын ашып, жа?а сырларына ?аны? боласы?.

«Абайды таныту ар?ылы біз ?аза?станды ?лемге танытамыз, ?аза? хал?ын танытамыз. Абай ?р?ашан бізді? ?лтты? ?ранымыз болуы тиіс» деп Н.?.Назарбаев айт?андай, ?рбір ?аза? баласы Абайды тануы, білуі парыз. Абайды Абай еткен шы?армашылы?ы мен кейінгі ?рпа??а ?алдыр?ан ізі.

Абай ?зіні? ту?ан хал?ымен м??гі жасайды, ?асырлар бойы ?аза? елін жа?а биіктерге, ас?ар асулар?а ша?ыра береді. А?ын шы?армалары ?аза? ?дебиетінде орны ерекше классик а?ын екендігін д?лелдейді. М.?уезовты? Абайды «?аза?ты? классик ?дебиетіні? атасы, ?аза? поэзиясыны? к?ншуа?ты ас?ар биігі», деп атауы да жайдан-жай емес. Олай болса ?лы Абайды жан-жа?ты сан ?ырынан тани аламыз.

Абайды? ?арас?здері., Абайды? ?арас?здері

Абайды? м?раты, Абай арманы,Абай ?ні адамды адамгершілік, кісілік жа?ынан жетілдіру ар?ылы ?о?амды жетілдіру, ілгері дамы?ан м?денетті елдер ?аатарына ?осу. ?лы ойшыл ?аза? хал?ыны? к?зін ашумен болды.

Абай – ?аза? еліні? к?шбастаушысы, к?регені, ?ам?оры, а?ылг?йі, матанышы. Абай ?аза? хал?ыны? рухани ?лемін тере? ма?ыналы ?рі ?уендік ??рылымы жа?ынан да ыр?а??а ??рыл?ан романсты? сипатта?ы ?ле?дерімен байытты. Абай музыканы? ?зіне композитор болып атсалысты. ?ле? с?зді? нелер патшасын тудыр?ан а?ын – ?н ?нерінде де «??ла?тан кіріп бойды алар», сан алуан шы?армалар ?алдыр?ан. Абайды? «Айттым с?лем, ?алам?ас», «К?зімні? ?арасы» ?ндерінде жасты? ша?ты? албырт сезімі естілсе, «Сегіз ая?», «Бойы б?л?а?» ?ндерінде ?леуметтен ?ділетсіздікті, наданды?ты музыка ?німен жеткізген. Абай – ?ле? с?зді? патшасы. А?ынды? ?рнекті, ?уендік ?нерді, Абайдан асып ешкім бейнелей ал?ан жо?. Абай те?десі жо? а?ын, аса дарынды, дара ту?ан, ас?а? ойшыл философ, ?ай жа?ынан да ал?анда да жа?ашыл, д?ниеж?зілік м?дениет тарихынан ерекше орын ал?ан топжар?аны.

12 стр., 5546 слов

Эссе абай жолы романы

... сіреповке бір соғып өткен жөн. Асылы, Мүсіреповтің «Абай» романы туралы» деген сын мақаласы — әдеби шығарманы эстетикалық талдауды ... қойып, аяғынан басына қарай оқысаң, бұл жоғарыдан ылдилап келе жатқан Құнанбайдың жолы болып шығады. Сонда, Абайдың жолы — «қайт ... қалам ұстаған күннен бастап аялап, ойында тербетіп, ғұмыр бойы қиялында өрбітіп келген. «Боваримен» дейтін Флобер секілді, «Наташа Ростова — ...

Абайды к?птеген а?ын – жазушылар М.?уезов, Ш.??дайбердиев, М.Ж?мабаев, А.Байт?рсынов, М.Дулатов та?ы да бас?алар зерттеп, ?здеріні? ба?аларын берді.

А.Байт?рсынов «?аза?ты? бас а?ыны – Абай ??нанбаев. Онан бас?а б?рын?ы – со??ы заманда ?аза? даласында біз білетін а?ын бол?ан жо?» деген екен.

М.Дулатов «Абай сынды а?ынны? ?адірін білмеу ?аза? ха?ыны? зор кемшілігін к?рсетуге толы? жарайды» деген екен. Абайдай данаг?й ?ажайып т?л?аны ?адірлей алмаса?, б?л – елдігімізге сын. ?аза? жеріні? а?ыны, данышпаны к?п бол?анымен, Абайы біреу-а?.

Сонды?тан да Абай с?здері тарихты? м?лкі емес, рухани ??ралы болып ?ала береді.

?семпаз болма ?р неге,

?нерпаз болса?, ар?алан.

Сен де — бір кірпіш, д?ниеге

Кетігін тап та, бар ?алан! –деп Абай атамыз айт?андай ?р?айсымыз б?л ?мірді? бір кірпіші болып ?аланайы?!

Просмотр содержимого документа

«»Абай» эссе»

Абай – дана, Абай – дара

Ұлы Абай есімі барлығымызға жақсы таныс. Әдебиет – Абай, Абай – әдебиет….. Құдды бір егіз қозыдай. Екеуін бірін – бірісіз елестете алмайсың.

Абай — ұлттық әдебиетіміздің классигі. Осыншама «өлмейтүғын артына сөз қалдырған» Абайдың рухын өлді деуге бола ма ойлаңдаршы»! Абай қоғамымыздың ұлы тұлғасы десек қателеспейміз.

Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін,

Жоқ-барды, ертегіні термек үшін.

Көкірегі сезімді, тілі орамды,

Жаздым үлгі жастарға бермек үшін, -деп ұлы атамыз Абай Құнанбаев жырлағандай, дүние есігін ашқан әрбір жан Абай өлең –жырларын бойына сіңіріп өсетінін ешқашан жасыра алмаймыз. Жақсы сөзді жанына азық еткен әрбәр қазақ халқы Абай өлеңдерінің жүйелі сөздеріне тоқтап орнын тапқан екі ауыз сөзін ер құнымен тең көрді. Ұлы дананың қай шығармасын алсақта, рухани дүниесіне терең бойлап, оның ұлылығының тың қырларын ашып, жаңа сырларына қанық боласың.

«Абайды таныту арқылы біз Қазақстанды әлемге танытамыз, қазақ халқын танытамыз. Абай әрқашан біздің ұлттық ұранымыз болуы тиіс» деп Н.Ә.Назарбаев айтқандай, әрбір қазақ баласы Абайды тануы, білуі парыз. Абайды Абай еткен шығармашылығы мен кейінгі ұрпаққа қалдырған ізі.

Абай өзінің туған халқымен мәңгі жасайды, ғасырлар бойы қазақ елін жаңа биіктерге, асқар асуларға шақыра береді. Ақын шығармалары қазақ әдебиетінде орны ерекше классик ақын екендігін дәлелдейді. М.Әуезовтың Абайды «Қазақтың классик әдебиетінің атасы, қазақ поэзиясының күншуақты асқар биігі», деп атауы да жайдан-жай емес. Олай болса ұлы Абайды жан-жақты сан қырынан тани аламыз.

Абайдың қарасөздері., Абайдың қарасөздері

Абайдың мұраты, Абай арманы,Абай үні адамды адамгершілік, кісілік жағынан жетілдіру арқылы қоғамды жетілдіру, ілгері дамыған мәденетті елдер қаатарына қосу. Ұлы ойшыл қазақ халқының көзін ашумен болды.

Абай – қазақ елінің көшбастаушысы, көрегені, қамқоры, ақылгөйі, матанышы. Абай қазақ халқының рухани әлемін терең мағыналы әрі әуендік құрылымы жағынан да ырғаққа құрылған романстық сипаттағы өлеңдерімен байытты. Абай музыканың өзіне композитор болып атсалысты. Өлең сөздің нелер патшасын тудырған ақын – ән өнерінде де «құлақтан кіріп бойды алар», сан алуан шығармалар қалдырған. Абайдың «Айттым сәлем, Қаламқас» , «Көзімнің қарасы» әндерінде жастық шақтың албырт сезімі естілсе, «Сегіз аяқ», «Бойы бұлғаң» әндерінде әлеуметтен әділетсіздікті, надандықты музыка үнімен жеткізген. Абай – өлең сөздің патшасы. Ақындық өрнекті, әуендік өнерді, Абайдан асып ешкім бейнелей алған жоқ. Абай теңдесі жоқ ақын, аса дарынды, дара туған, асқақ ойшыл философ, қай жағынан да алғанда да жаңашыл, дүниежүзілік мәдениет тарихынан ерекше орын алған топжарғаны.

10 стр., 4705 слов

Абай Құнанбайұлы туралы

... Сөйтіп 13 жастағы Абай ел ісіне араласады. Абайдың өмірбаяны Абай бала кезінде ширак, пысық болма ... облыстық статистика комитетінің толық мүшесі болып сайланды. Абай 1880 ж. И. Долгополов, А. А. Леонтьевпен танысып, ... ашық”, “көңілдің жайлауы”, “ой өлкесі” деген ауыспалы мағына туғызатын бейнелі сөздерді -метафораларды ... – ұрпақ, көрген жоқ.Абай өлең жазуды 10 жасында (“Кім екен деп келіп ем түйе қ ...

Абайды көптеген ақын – жазушылар М.Әуезов, Ш.Құдайбердиев, М.Жұмабаев, А.Байтұрсынов, М.Дулатов тағы да басқалар зерттеп, өздерінің бағаларын берді.

А.Байтұрсынов «Қазақтың бас ақыны – Абай Құнанбаев. Онан басқа бұрынғы – соңғы заманда қазақ даласында біз білетін ақын болған жоқ» деген екен.

М.Дулатов «Абай сынды ақынның қадірін білмеу қазақ хақының зор кемшілігін көрсетуге толық жарайды» деген екен. Абайдай данагөй ғажайып тұлғаны қадірлей алмасақ, бұл – елдігімізге сын. Қазақ жерінің ақыны, данышпаны көп болғанымен, Абайы біреу-ақ.

Сондықтан да Абай сөздері тарихтың мүлкі емес, рухани құралы болып қала береді.

Әсемпаз болма әр неге,

Өнерпаз болсаң, арқалан.

Сен де — бір кірпіш, дүниеге

Кетігін тап та, бар қалан! –деп Абай атамыз айтқандай әрқайсымыз бұл өмірдің бір кірпіші болып қаланайық!

№263 орта мектебі

Абай – дана, Абай – дара

Эссе

Дайындаған: Айниязова Гүлханыс

2015-2016 оқу жылы