Спорт та фізкультура

Реферат

2. Фізична культура як засіб підвищення активності людей

Література

1. Місце спорту в житті людства, його функції та завдання

Спорт має самостійне загальнокультурне, педагогічне, естетичне та інші

значення. Це особливо стосується “великого спорту” Крім того, ряд видів

спорту взагалі не є дійовим засобом фізичного виховання або має до нього

лише опосередковане відношення (наприклад, шахи) 3 Іншого боку, фізичне

виховання не може обмежуватись лише спортом, І він не може розглядатись

як універсальний засіб фізичного виховання, тому що ставить підвищені,

часто граничні вимоги до функціональних можливостей організму людей, їх

віку, стану здоров’я І рівня підготовленості

Сучасний спорт займає важливе місце як у фізичній, так І духовній

культурі суспільства Як суспільному явищу йому притаманні різноманітні

соціальні функції

Визначальною функцією спорту є змагальна функція Змагальній діяльності у

спорті властиве гостре (але не антагоністичне) суперництво, чітка

регламентація взаємодії учасників змагань, уніфікація змагальних дій,

умов їх виконання і способів оцінки досягнень Все це обумовлено

відповідними (локальними, національними, міжнародними) спортивними

класифікаціями та правилами змагань

Безпосередня мета змагальної діяльності в спорті —досягнення найвищого

результату, вираженого в умовних показниках перемоги над суперником або

в Інших показниках, прийнятих умовно за критерій досягнень Змагальна

діяльність допомагає виявляти резервні можливості людини

Виховна функція передбачає, з одного боку, підвищення ефективності

змагальної діяльності, з другого — сприяє всебічному вихованню соціальне

активної особистості Однак, спортивна діяльність сама по собі бажаного

виховного ефекту не забезпечує Вплив спорту може мати як позитивний, так

і негативний ефект

Функція підвищення фізичної активності передбачає підготовку до різних

видів суспільної діяльності і покликана сприяти всебічному розвитку

людини, удосконалювати й фізичні і духовні здібності, розширювати

арсенал життєво важливих рухових умінь, підвищувати їх надійність у

складних умовах

Оздоровча і рекреаційно-культурна функції спрямовані на зміцнення

6 стр., 2539 слов

Фізична культура і спорт в Україні

... зокрема в Україні, зараховують до 20-30 років ХХ століття. Однак у нашому місті вже 1909-го на ковзанці ... культура спорт олімпійський НОК України діє у відповідності до положень Олімпійської хартії, Конституції України та чинного законодавства України і ... надає постійну юридичну допомогу в діяльності організації. Офіційним Інтернет-провайдером НОК є компанія "Relcom-Ukraine". В 1995 році НОК україни ...

здоров’я людей, забезпечення активного відпочинку, формування естетичних

смаків

Виробнича функція дозволяє сприяти підвищенню продуктивності праці через

згуртування виробничих колективів, встановлення сприятливого

психологічного мікроклімату, впровадження норм і правил здорового

способу життя

Пізнавальна функція передбачає використання спортивної діяльності як

моделі для вивчення фізичних і психічних можливостей людського організму

в екстремальних умовах

Видовищна функція, з одного боку, задовольняє прагнення великої

кількості людей одержати емоційний заряд як учасників змагань у ролі

вболівальників, з Іншого — створює прекрасні умови для просвітницької

роботи з метою залучення широкої аудиторії глядачів до регулярних занять

фізичними вправами

Економічна функція полягає у самозабезпеченні фінансовими засобами

розвитку спорту Джерелом фінансування можуть бути спортивні лотереї,

виробнича І видавнича діяльність, реклама І атрибутика, комерційні

спортивні заходи тощо

Функція поліпшення взаєморозуміння між народами і державами.

Престижна функція полягає в тому, що успіхи в розвитку спорту та

перемоги спортсменів піднімають престиж окремих людей І колективів,

регіонів Держави в цілому

Залежно від рівня розвитку спорту (масовий, великий спорт, олімпійський

і професійний) певні функції можуть проявлятись більшою або меншою

мірою.

У спортивній діяльності розрізняють: базову частину, що репрезентована

діяльністю атлетів, та управлінсько-організаційні, науково-методичні,

медичні, матеріально-технічні і кадрові служби, що забезпечують їх

ефективне функціонування.

Сьогодні у світі функціонує багато видів спорту, які не піддаються

точному обліку. Головними з них є олімпійські, об’єднані в Міжнародні

спортивні федерації, яких налічується близько сімдесяти. Національна

спортивна класифікація України об’єднує біля п’ятдесяти олімпійських

видів спорту і більше ста інших видів спорту.

Сучасний етап розвитку характеризується тенденцією до появи нових видів

спорту. Вони є наслідком технічного прогресу (наприклад, водно-лижний

спорт, фристайл тощо).

2. Фізична культура

як засіб підвищення активності людей

Фізична культура є важливим засобом підвищення соціальної і трудової

активності людей, задоволення їх моральних, естетичних та творчих

запитів, життєво важливої потреби взаємного спілкування, розвитку

дружніх стосунків між народами і зміцнення миру”.

Сама мета гармонійного (всебічного) розвитку особистості є продуктом

історії розвитку людства. Але умови для її реалізації особистість

одержує лише на певному етапі історичного розвитку. Всебічний розвиток

людині необхідний для того, щоб мати можливість брати участь у всіх

напрямках діяльності (професійній, громадській, спортивній, художній та

ін.).

Але для цього потрібно розвинути структуру особистості, зробити її

комунікативною, здатною до перетворюючої художньої діяльності,

6 стр., 2701 слов

Становлення та розвиток міжнародної системи захисту прав людини

... системи захисту прав людини, зміст основних міжнародно-правових документів з прав людини, та як вплинула міжнародна система захисту прав людини на формування та розвиток сучасних регіональних систем прав людини. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ПРАВ ЛЮДИНИ, ПРАВА ТА ОСНОВНІ СВОБОДИ ЛЮДИНИ, ООН, ЗАГАЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ, ...

сформувати ціннісні орієнтації. Це можливо за умови різноманітності

змісту, форм і способів діяльності людини та їх оптимального поєднання у

процесі її кульїурного розвитку.

У процесі культурного розвитку людина послідовно діє у трьох напрямках.

Перш за все, вона засвоює культуру, виступаючи об’єктом її впливу.

Іншими словами, під впливом культури формується людська особистість,

розвиваються її здібності.

По-друге, у процесі творчої діяльності особа створює нові культурні

цінності, виступаючи в даному випадку як суб’єкт культурної творчості

(пошук нових шляхів, засобів, раціональних методів фізичного виховання

тощо).

Нарешті, третій аспект культурного розвитку полягає в тому, що культура

інтегрується в суті самої особи, яка функціонує в культурному середочищі

як конкретний носій культурних цінностей, поєднуючи в собі загальне,

властиве культурі в цілому, і особисте, привнесене в культуру на основі

індивідуального життєвого досвіду, рівня знань, світогляду тощо.

Специфічною основою змісту фізичної культури як особливої і самостійної

галузі культури є раціональна рухова активність людини як фактор її

підготовки до життєдіяльності через оптимізацію фізичного стану. Вона

виникла і розвинулась одночасно з загальною культурою людства. Майже

одночасно (ще в первісному суспільстві) виник один з її основних

компонентів — фізичне виховання; пізніше виникають спорт і фізична

рекреація.

В особистішому аспекті фізична культура є тією частиною загальної

культури людини, яка виражається ступенем розвитку її фізичних сил і

рухових навичок та здоров’я. Вона дозволяє з допомогою своїх специфічних

засобів і методів розкривати потенційні фізичні можливості людини.

Діяльність у галузі фізичної культури має і матеріальні, і духовні форми

вираження. Впливаючи на біологічну сферу людини комплексом засобів і

методів, фізична культура неминуче впливає на інтелектуальну, емоційну,

духовну сфери особистості в силу єдності та взаємообумовленості

функціонування матеріального і духовного в людині.

З матеріальною культурою фізична культура пов’язана процесом рухової

діяльності, яка є її головним змістом, що матеріалізується у фізичних

якостях людини. Крім того, вона спирається на матеріальну базу

(спортивні снаряди, інвентар, майданчики, зали, палаци та ін.).

З духовною культурою фізична культура пов’язана наукою, спортивною

етикою, естетикою, тощо.

Таким чином, характеризуючи фізичну культуру, необхідно розглядати

щонайменше три аспекти.

1. Діяльнісний аспект, який включає доцільну рухову активність у вигляді

різних форм фізичних вправ, спрямованих на формування необхідних в житті

рухових умінь і навичок; розвиток життєво важливих фізичних здібностей;

  • онтимізацію здоров’я і працездатності.

2. Предметно-ціннісний аспект представлений матеріальними

(матеріально-технічні засоби) і духовними (наукові знання, методи)

4 стр., 1999 слов

Культура читання — культура самостійної дослідницької діяльності

... місце в житті сучасної освіченої людини, допомагає їй жити, вчитися, працювати. Читання виступає як окремий, самостійний вид комунікативної діяльності, мотивом якої є задоволення потреби ... й інформаційна культура студентства вишів Ташкента» (2004 р.) було з'ясування ставлення до читання, визначення комунікативно- особистісних характеристик, які справляють вплив на розвиток інформаційної культури ...

цінностями, створеними суспільством для забезпечення ефективності

фізкультурної діяльності.

3. Результативний аспект характеризується сукупністю корисних

результатів використання фізичної культури, які виражаються у володінні

людиною її цінностями, надбанні нею високого рівня фізичної

дієздатності. Найсуттєвішим результатом повноцінного використання

фізичної культури є виховання готовності людини взяти на себе

відповідальність за свій фізичний стан і здоров’я після закінчення

шкільного курсу “фізична культура”.

Таким чином, фізичну культуру можна визначити як сукупність досягнень

суспільства у створенні і раціональному використанні спеціальних

засобів, методів і умов цілеспрямованого фізичного та духовного

Удосконалення людини.

Термін “фізична культура” використовується і в інших, вужчих значеннях.

Ізк, наприклад, кажуть про “фізичну культуру особистості”, розуміючи під

цим втілені в самій людині результати використання матеріальних і

духовних Цінностей фізичної культури в широкому розумінні цього поняття.

Отже, фізичну культуру особистості можна визначити як сукупність

властивостей людини, які набуваються у процесі фізичного виховання І

виражаються в й активній діяльності, спрямованій на всебічне

удосконалення своєї фізичної природи та ведення здорового способу життя

“Фізичною культурою” називають навчальну дисципліну в школі,

профілактичні І лікувальні заняття в лікарнях та Інших аналогічних

закладах, вона широко використовується у виробничій сфері та ш У цих

випадках, щоб уникати плутанини, необхідно користуватись терміном,

додаючи відповідні прикметники, “особиста фізична культура”, “шкільна

фізична культура”, “лікувальна фізична культура”, “виробнича фізична

культура” тощо

У змісті фізичної культури І пов’язаних з нею явищах умовно можна

виділити дві основні частини (сторони)

  • функціонально-забезпечуючу, представлену всім тим цінним, що

створюється І використовується суспільством як спеціальні засоби, методи

й умови їх застосування, що дозволяють оптимізувати фізичний розвиток та

забезпечити певний рівень фізичної підготовленості людей,

  • результативну, представлену позитивними результатами у фізичному

розвитку і підготовленості, що стали наслідком використання цих засобів,

методів і умов.

Фізична культура є результатом багатогранної творчої діяльності

суспільства Вона успадковує культурні цінності, створені суспільством на

попередніх етапах, і розвиває їх залежно від політичних, економічних,

матеріальних можливостей певної історичної епохи

Література

1. Зарічний В.В. Спорт і фізична культура в житті суспільства. – К.,

1990.

2. Должиков И.И. Физическая культура и спорт. — М, 1993.

3. Козлова К.П., Скібенко Н.В., Лезнік Н.В. Формування професійних умінь

у майбутніх вчителів фізичної культури. – Луцьк, 1994. – С. 99-100.

3 стр., 1344 слов

Фізична культура і основи здорового способу життя

... використання фізичної культури є виховання готовності людини взяти на себе відповідальність за свій фізичний стан і здоров'я після закінчення шкільного курсу "фізична культура". Таким чином, фізичну культуру можна визначити як ... фізична культура здоровий спосіб життя В особистішому аспекті фізична культура є тією частиною загальної культури людини, яка виражається ступенем розвитку її фізичних сил і ...

4. Матвеев Л.П. Теория й методика физической культури. — М.: ФиС, 1991.

PAGE

PAGE 8

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter