Спорт та фізкультура

2. Фізична культура як засіб підвищення активності людей

Література

1. Місце спорту в житті людства, його функції та завдання

Спорт має самостійне загальнокультурне, педагогічне, естетичне та інші

значення. Це особливо стосується “великого спорту” Крім того, ряд видів

спорту взагалі не є дійовим засобом фізичного виховання або має до нього

лише опосередковане відношення (наприклад, шахи) 3 Іншого боку, фізичне

виховання не може обмежуватись лише спортом, І він не може розглядатись

як універсальний засіб фізичного виховання, тому що ставить підвищені,

часто граничні вимоги до функціональних можливостей організму людей, їх

віку, стану здоров’я І рівня підготовленості

Сучасний спорт займає важливе місце як у фізичній, так І духовній

культурі суспільства Як суспільному явищу йому притаманні різноманітні

соціальні функції

Визначальною функцією спорту є змагальна функція Змагальній діяльності у

спорті властиве гостре (але не антагоністичне) суперництво, чітка

регламентація взаємодії учасників змагань, уніфікація змагальних дій,

умов їх виконання і способів оцінки досягнень Все це обумовлено

відповідними (локальними, національними, міжнародними) спортивними

класифікаціями та правилами змагань

Безпосередня мета змагальної діяльності в спорті —досягнення найвищого

результату, вираженого в умовних показниках перемоги над суперником або

в Інших показниках, прийнятих умовно за критерій досягнень Змагальна

діяльність допомагає виявляти резервні можливості людини

Виховна функція передбачає, з одного боку, підвищення ефективності

змагальної діяльності, з другого — сприяє всебічному вихованню соціальне

активної особистості Однак, спортивна діяльність сама по собі бажаного

виховного ефекту не забезпечує Вплив спорту може мати як позитивний, так

і негативний ефект

Функція підвищення фізичної активності передбачає підготовку до різних

видів суспільної діяльності і покликана сприяти всебічному розвитку

людини, удосконалювати й фізичні і духовні здібності, розширювати

арсенал життєво важливих рухових умінь, підвищувати їх надійність у

складних умовах

Оздоровча і рекреаційно-культурна функції спрямовані на зміцнення

6 стр., 2539 слов

Фізична культура і спорт в Україні

... зокрема в Україні, зараховують до 20-30 років ХХ століття. Однак у нашому місті вже 1909-го на ковзанці ... культура спорт олімпійський НОК України діє у відповідності до положень Олімпійської хартії, Конституції України та чинного законодавства України і ... надає постійну юридичну допомогу в діяльності організації. Офіційним Інтернет-провайдером НОК є компанія "Relcom-Ukraine". В 1995 році НОК україни ...

здоров’я людей, забезпечення активного відпочинку, формування естетичних

смаків

Виробнича функція дозволяє сприяти підвищенню продуктивності праці через

згуртування виробничих колективів, встановлення сприятливого

психологічного мікроклімату, впровадження норм і правил здорового

способу життя

Пізнавальна функція передбачає використання спортивної діяльності як

моделі для вивчення фізичних і психічних можливостей людського організму

в екстремальних умовах

Видовищна функція, з одного боку, задовольняє прагнення великої

кількості людей одержати емоційний заряд як учасників змагань у ролі

вболівальників, з Іншого — створює прекрасні умови для просвітницької

роботи з метою залучення широкої аудиторії глядачів до регулярних занять

фізичними вправами

Економічна функція полягає у самозабезпеченні фінансовими засобами

розвитку спорту Джерелом фінансування можуть бути спортивні лотереї,

виробнича І видавнича діяльність, реклама І атрибутика, комерційні

спортивні заходи тощо

Функція поліпшення взаєморозуміння між народами і державами.

Престижна функція полягає в тому, що успіхи в розвитку спорту та

перемоги спортсменів піднімають престиж окремих людей І колективів,

регіонів Держави в цілому

Залежно від рівня розвитку спорту (масовий, великий спорт, олімпійський

і професійний) певні функції можуть проявлятись більшою або меншою

мірою.

У спортивній діяльності розрізняють: базову частину, що репрезентована

діяльністю атлетів, та управлінсько-організаційні, науково-методичні,

медичні, матеріально-технічні і кадрові служби, що забезпечують їх

ефективне функціонування.

Сьогодні у світі функціонує багато видів спорту, які не піддаються

точному обліку. Головними з них є олімпійські, об’єднані в Міжнародні

спортивні федерації, яких налічується близько сімдесяти. Національна

спортивна класифікація України об’єднує біля п’ятдесяти олімпійських

видів спорту і більше ста інших видів спорту.

Сучасний етап розвитку характеризується тенденцією до появи нових видів

спорту. Вони є наслідком технічного прогресу (наприклад, водно-лижний

спорт, фристайл тощо).

2. Фізична культура

як засіб підвищення активності людей

Фізична культура є важливим засобом підвищення соціальної і трудової

активності людей, задоволення їх моральних, естетичних та творчих

запитів, життєво важливої потреби взаємного спілкування, розвитку

дружніх стосунків між народами і зміцнення миру”.

Сама мета гармонійного (всебічного) розвитку особистості є продуктом

історії розвитку людства. Але умови для її реалізації особистість

одержує лише на певному етапі історичного розвитку. Всебічний розвиток

людині необхідний для того, щоб мати можливість брати участь у всіх

напрямках діяльності (професійній, громадській, спортивній, художній та

ін.).

Але для цього потрібно розвинути структуру особистості, зробити її

комунікативною, здатною до перетворюючої художньої діяльності,

9 стр., 4124 слов

Физкультура и спорт : Культура водопользования народов Крыма

... и укреплены». Наиболее ранние дошедшие до нас свидетельства о существовании культуры водопользования на территории Крыма связаны с древнегреческим населением античных приморских городов, где существовали ... целительная вода одинаково помогала всем страждущим. В Крыму, где испокон веков происходило мирное смешение восточной и западной культур, целебные источники являлись одним из главных символов ...

сформувати ціннісні орієнтації. Це можливо за умови різноманітності

змісту, форм і способів діяльності людини та їх оптимального поєднання у

процесі її кульїурного розвитку.

У процесі культурного розвитку людина послідовно діє у трьох напрямках.

Перш за все, вона засвоює культуру, виступаючи об’єктом її впливу.

Іншими словами, під впливом культури формується людська особистість,

розвиваються її здібності.

По-друге, у процесі творчої діяльності особа створює нові культурні

цінності, виступаючи в даному випадку як суб’єкт культурної творчості

(пошук нових шляхів, засобів, раціональних методів фізичного виховання

тощо).

Нарешті, третій аспект культурного розвитку полягає в тому, що культура

інтегрується в суті самої особи, яка функціонує в культурному середочищі

як конкретний носій культурних цінностей, поєднуючи в собі загальне,

властиве культурі в цілому, і особисте, привнесене в культуру на основі

індивідуального життєвого досвіду, рівня знань, світогляду тощо.

Специфічною основою змісту фізичної культури як особливої і самостійної

галузі культури є раціональна рухова активність людини як фактор її

підготовки до життєдіяльності через оптимізацію фізичного стану. Вона

виникла і розвинулась одночасно з загальною культурою людства. Майже

одночасно (ще в первісному суспільстві) виник один з її основних

компонентів — фізичне виховання; пізніше виникають спорт і фізична

рекреація.

В особистішому аспекті фізична культура є тією частиною загальної

культури людини, яка виражається ступенем розвитку її фізичних сил і

рухових навичок та здоров’я. Вона дозволяє з допомогою своїх специфічних

засобів і методів розкривати потенційні фізичні можливості людини.

Діяльність у галузі фізичної культури має і матеріальні, і духовні форми

вираження. Впливаючи на біологічну сферу людини комплексом засобів і

методів, фізична культура неминуче впливає на інтелектуальну, емоційну,

духовну сфери особистості в силу єдності та взаємообумовленості

функціонування матеріального і духовного в людині.

З матеріальною культурою фізична культура пов’язана процесом рухової

діяльності, яка є її головним змістом, що матеріалізується у фізичних

якостях людини. Крім того, вона спирається на матеріальну базу

(спортивні снаряди, інвентар, майданчики, зали, палаци та ін.).

З духовною культурою фізична культура пов’язана наукою, спортивною

етикою, естетикою, тощо.

Таким чином, характеризуючи фізичну культуру, необхідно розглядати

щонайменше три аспекти.

1. Діяльнісний аспект, який включає доцільну рухову активність у вигляді

різних форм фізичних вправ, спрямованих на формування необхідних в житті

рухових умінь і навичок; розвиток життєво важливих фізичних здібностей;

  • онтимізацію здоров’я і працездатності.

2. Предметно-ціннісний аспект представлений матеріальними

(матеріально-технічні засоби) і духовними (наукові знання, методи)

5 стр., 2109 слов

Реферат художня культура і світ людини

... сім'ї та окремої людини. Сьогодні стає актуальною проблема класової диференціації культури. Вона стала сформульована В.І. Леніним як теорії двох культур (Культури пануючій буржуазної і демократичною). 3. Якщо ... світ, у якому живемо -синтетичен, і складається з хитромудрих винаходів. Тривога втрати і ще Я, яка жила у світі смислів, стала домінантою культури сучасного часу. Походження і культури ...

цінностями, створеними суспільством для забезпечення ефективності

фізкультурної діяльності.

3. Результативний аспект характеризується сукупністю корисних

результатів використання фізичної культури, які виражаються у володінні

людиною її цінностями, надбанні нею високого рівня фізичної

дієздатності. Найсуттєвішим результатом повноцінного використання

фізичної культури є виховання готовності людини взяти на себе

відповідальність за свій фізичний стан і здоров’я після закінчення

шкільного курсу “фізична культура”.

Таким чином, фізичну культуру можна визначити як сукупність досягнень

суспільства у створенні і раціональному використанні спеціальних

засобів, методів і умов цілеспрямованого фізичного та духовного

Удосконалення людини.

Термін “фізична культура” використовується і в інших, вужчих значеннях.

Ізк, наприклад, кажуть про “фізичну культуру особистості”, розуміючи під

цим втілені в самій людині результати використання матеріальних і

духовних Цінностей фізичної культури в широкому розумінні цього поняття.

Отже, фізичну культуру особистості можна визначити як сукупність

властивостей людини, які набуваються у процесі фізичного виховання І

виражаються в й активній діяльності, спрямованій на всебічне

удосконалення своєї фізичної природи та ведення здорового способу життя

“Фізичною культурою” називають навчальну дисципліну в школі,

профілактичні І лікувальні заняття в лікарнях та Інших аналогічних

закладах, вона широко використовується у виробничій сфері та ш У цих

випадках, щоб уникати плутанини, необхідно користуватись терміном,

додаючи відповідні прикметники, “особиста фізична культура”, “шкільна

фізична культура”, “лікувальна фізична культура”, “виробнича фізична

культура” тощо

У змісті фізичної культури І пов’язаних з нею явищах умовно можна

виділити дві основні частини (сторони)

  • функціонально-забезпечуючу, представлену всім тим цінним, що

створюється І використовується суспільством як спеціальні засоби, методи

й умови їх застосування, що дозволяють оптимізувати фізичний розвиток та

забезпечити певний рівень фізичної підготовленості людей,

  • результативну, представлену позитивними результатами у фізичному

розвитку і підготовленості, що стали наслідком використання цих засобів,

методів і умов.

Фізична культура є результатом багатогранної творчої діяльності

суспільства Вона успадковує культурні цінності, створені суспільством на

попередніх етапах, і розвиває їх залежно від політичних, економічних,

матеріальних можливостей певної історичної епохи

Література

1. Зарічний В.В. Спорт і фізична культура в житті суспільства. – К.,

1990.

2. Должиков И.И. Физическая культура и спорт. — М, 1993.

3. Козлова К.П., Скібенко Н.В., Лезнік Н.В. Формування професійних умінь

у майбутніх вчителів фізичної культури. – Луцьк, 1994. – С. 99-100.

3 стр., 1344 слов

Фізична культура і основи здорового способу життя

... використання фізичної культури є виховання готовності людини взяти на себе відповідальність за свій фізичний стан і здоров'я після закінчення шкільного курсу "фізична культура". Таким чином, фізичну культуру можна визначити як ... фізична культура здоровий спосіб життя В особистішому аспекті фізична культура є тією частиною загальної культури людини, яка виражається ступенем розвитку її фізичних сил і ...

4. Матвеев Л.П. Теория й методика физической культури. — М.: ФиС, 1991.

PAGE

PAGE 8

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter