Ремонт і модернізація основних засобів

ГОУ ВПОВ«Якутська Державний Університет ім. К. Аммосова В»

Фінансово-економічнийінститут

КафедраВ«Бухгалтерський облікВ»

Курсова робота

Задисципліни: Бухгалтерський облік, Натему: Ремонт і модернізація основних засобів.

Виконала: Долгунова Римма

студентка 3 курсу

групи ФК-07-1

Перевірив: Ковальчук Л.М.

Зміст

Введення

1.Теоретіческіеоснови

1.1Нормативні документи

1.2Поняття ремонту та модернізації об’єктів основних засобів

1.3Первічниедокументи

2.Бухгалтерскійоблік операцій по відновленню основних засобів.

2.1Коротка характеристика ТОВ В«СеДіНТагВ»

2.2Капітальний та поточний ремонт основних засобів

2.3Модернізація (реконструкція) об’єктів основних засобів

3.Рекомендацііпо досконалості обліку

Висновок

Використаналітература

Введення

Дана робота присвяченасучасним уніфікованим способів і методів обліку затрат на ремонт імодернізацію об’єктів основних засобів на підприємстві. Адже правильнаорганізація обліку таких витрат має дуже важливе значення, тому що практично набудь-якому підприємстві є об’єкти основних засобів, за допомогою якихпідприємства можуть організовувати виробництво продукції, робіт або наданняпослуг. Протягом тривалого часу використання основних засобів вонинадходять в організацію і передаються в експлуатацію, в процесі експлуатаціїзношуються і піддаються ремонту (модернізації, реконструкції) з метоювідновлення їх фізичних якостей. Вчасно зроблений ремонт забезпечуєритмічність роботи підприємства, скорочує простої, робить термін служби об’єктівосновних засобів більш тривалим.

Перед бухгалтером стоїтьважливе завдання організації та ведення обліку витрат на ремонт та оформленняпервинних документів, тому від цього побічно залежить собівартість продукції таправильність ведення податкового обліку сплати податків.

Метою моєї роботи є повне розкриття таких понять як ремонт, модернізаціяоб’єктів основних засобів, розгляд видів ремонту і модернізації основнихзасобів, стандартних способів і методів обліку витрат на ремонт об’єктів основнихкоштів на прикладі ТОВ В«СеДіНТагВ».

Завдання курсової полягають в тому, щоб дізнатися в чому полягають поняття ремонту тамодернізації, чи є в них які — або відмінності, які способи і методиремонту і модернізації існують в сучасній практиці; представити типовібухгалтерські проводки, якими оформляються види витрат на ремонт імодернізацію.

18 стр., 8530 слов

Розвиток сучасного музичного мистецтва та основних його напрямків

... аналіз проблематики розвитку сучасного музичного мистецтва; акцентувати увагу на основних напрямках музичного мистецва ; дослідити роль музики як ... впливу сучасного музичного мистецтва на особистість дитини; музика сучасний джаз рок Розділ 1. Музика як психо-фізіологічний ... проблем нового часу. Музика, як один із сильних засобів емоційної дії, може встановлювати цілісність внутрішнього світу людини, ...

1.Теоретіческіеоснови

1.1Нормативні документи

При обліку ремонтівосновних засобів необхідно керуватися такими нормативно-правовимидокументами:

1.Федеральнийзакон В«Про бухгалтерський облікВ» від 21.11.96 р. № 129-ФЗ.

2.Цивільнийкодекс Російської Федерації. Частини I,II і III.- М.: Проспект, 2006.

3.Бюджетнийкодекс Російської Федерації. М.: Изд-во проспект, 2006.

4.Планрахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організації таІнструкція по його застосуванню. Затверджено наказом Мінфіну РФ від 31.10.2000 р. №94н.

5.Податковийкодекс Російської Федерації. М.: Изд-во Проспект, 2006.

6. НаказМінфіну РФ від 13 жовтня 2003 р. N 91н «Про затвердження Методичнихвказівок з бухгалтерського обліку основних засобів «. Пункт 66

7.НаказМінфіну РФ від 30.03.2001 N 26н (ред. від 12.12.2005) «Про затвердженняположення з бухгалтерського обліку «Облік основних засобів» ПБУ6/01 «(Зареєстровано в Мін’юсті РФ 28.04.2001 N 2689)

8.НаказМінфіну РФ від 13.10.2003 N 91н «Про затвердження методичних вказівок побухгалтерського обліку основних засобів «(Зареєстровано в Мін’юсті РФ21.11.2003 N 5252)

1.2Поняття ремонту та модернізації об’єктів основних засобів

Впроцесі експлуатації основні засоби мають здатність зношуватися. Дляпідтримання об’єктів в робочому стані і запобігання передчасноговиходу з ладу необхідний ремонт основних засобів.

Ремонт -це заміна зношених частин на нові, коли функціонально для основногозасоби нічого не змінюється, не розширюються його можливості, не поліпшуютьсятехнічні характеристики.

В залежності від складності,тривалості, обсягів і характеру виконуваних робіт ремонт основнихзасобів може бути поточним, середнім або капітальним.

Поточним ремонтом прийнято вважати ремонт, здійснюваний з метою підтриманняоб’єкта в робочому стані та проведений з періодичністю менше 1 року. Дляоб’єктів нерухомості (будівель, споруд) поточним є ремонт приміщень(Не всього об’єкта в цілому), проведення окремих ремонтних робіт (наприклад,заміна частини проводки, фарбування стін, вставка розбитих шибок і т.п.).

При середньому ремонті проводиться часткове розбирання ремонтується агрегату і відновлення абозаміна частини деталей. В основному даний вид ремонту здійснюється зперіодичністю більше 1 року. Слід зазначити, що поняття середнього ремонту вбухгалтерському обліку не використовується. Тому і поточний, і середній вид ремонту вНадалі будуть іменуватися поточним ремонтом.

Під капітальнимремонтом розуміється:

  • для обладнання татранспортних засобів — повне розбирання агрегату, ремонт базових та корпуснихдеталей і вузлів, заміна або відновлення всіх зношених деталей і вузлів нанові і більш сучасні, складання, регулювання та випробування агрегату;

-для будівель іспоруд — зміна зношених конструкцій і деталей або заміна їх на більшміцні й економічні, що поліпшують експлуатаційні можливості ремонтованих об’єктів,за винятком повної заміни основних конструкцій, термін служби яких в даномуоб’єкті є найбільшим — (кам’яні і бетонні фундаменти будівель,труби підземних мереж, опори марнотратів і пр.)

11 стр., 5373 слов

Автоматизация учета услуг сервисного центра по ремонту компьютерной техники

... в курсовой работе представлена 1 таблица. В качестве предметной области автоматизации рассматривается автоматизация учета услуг сервисного центра по ремонту компьютерной техники. Данный проект удобен для обработки данных по ...

модернізації

Модернізація

Облік витрат, пов’язанихз модернізацією і реконструкцією (включаючи витрати по модернізації об’єкту,здійснюваної під час капітального ремонту) об’єктів основних засобів,ведеться в порядку, встановленому для обліку капітальних вкладень.

Модернізація від ремонтувідрізняється тим, що, по-перше, в її результаті поліпшуються (підвищуються)спочатку прийняті нормативні показники функціонування (строк корисноговикористання, потужність, якість тощо) об’єктів основних засобів, по-друге,витрати на модернізацію відносяться на збільшення вартості основних засобів(Тобто вони не можуть ставитися на собівартість продукції).

Таким чином, різниця міжремонтом та іншими видами відновлення об’єктів основних засобів полягаєв тому, що всі види ремонту відносяться до поточних витрат, а реконструкція імодернізація — до капітальних. Це і визначає особливості відображення вбухгалтерському обліку витрат, здійснюваних у зв’язку з проведенням реконструкціїта модернізації основних засобів.

Витрати, вироб…